skip to Main Content

Dědictví nemovitosti – jak probíhá a jak s nemovitostí naložit

Čeká vás po odchodu blízkého člověka dědické řízení, jehož součástí bude i nemovitost? V tomto článku se dočtete krok po kroku, jak dědictví nemovitosti probíhá a jak můžete po zdědění s nově nabytou nemovitostí naložit.

Dědictví nemovitosti – jak probíhá a jak s nemovitostí naložit

Jak probíhá dědické řízení

Existují dvě možnosti, jak může dědické řízení probíhat. Podle které z nich bude notář postupovat záleží na tom, jestli váš blízký před smrtí sepsal závěť nebo ne. Pokud ne, musí se notář řídit zákonem o dědických třídách. V případě, že je k dispozici závěť, bude se řídit přáními zesnulého, které v této závěti uvedl. V obou případech jsou ale kroky pozůstalostního řízení velmi podobné.

Notář, který bude dědické řízení vést, je přidělován automaticky státem, není tedy možné si notáře vybrat. Kontaktovat vás bude automaticky sám zhruba jeden až tři měsíce od úmrtí. S jeho kontaktováním si tedy nemusíte dělat starosti.

První schůzka s notářem a co si na ni připravit

Notář si na první schůzku pozve osobu, která měla k zesnulému nejblíže a zná jeho majetkové poměry (velmi často se jedná o osobu, která zajišťuje pohřeb). Většinou je to zhruba měsíc po úmrtí. Smyslem této schůzky je prověření veškerého majetku a okruhu dědiců – notář se ptá na manželku, děti, rodiče a další rodinné příslušníky nebo spolužijící osoby zesnulého. Dále je důležité zjistit, zda zesnulý někde nezanechal závěť nebo listinu o vydědění.

Této první schůzce se říká předběžné řízení a měli byste si na něj s sebou vzít:

  • Občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti
  • Závěť, která nebyla sepsána u notáře, ale nalezena například doma
  • Jména a adresy všech potenciálních dědiců a data jejich narození
  • Vkladní knížky, podklady k běžným, devizovým a sporožirovým účtům, popř. doklady k jinému finančnímu majetku zemřelého
  • Doklady o členství zemřelého v bytových družstvech
  • Vlastnické listiny k nemovitostem (domy, chaty, byty, garáže, pozemky)
  • Velký technický průkaz od vozidla, které zemřelý vlastnil
  • Doklady či smlouvy o půjčkách, kreditních kartách a dluzích zemřelého
  • Doklady (faktury, účtenky) o výlohách na pohřeb

Dohledávání informací a oceňování majetku

Po prvním sezení je na notáři, aby všechny získané informace ověřil a potvrdil. Zjišťuje také, zda zesnulý neuložil závěť, listinu o vydědění, dědickou smlouvu, nebo jakýkoliv další dokument u jiného notáře.

V centrální evidenci obyvatel si potvrzuje správnost dodaného dědického okruhu. Prostřednictvím výpisu z katastru dohledá veškerý stav nemovitého majetku. Obrací se také na banky a pojišťovny, aby prověřil všechny zůstatky na existujících účtech. Konečná verze výčtu veškerého majetku se nazývá soupis pozůstalosti.

Konečné jednání

Jakmile si notář udělá kompletní představu o seznamu dědiců a rozsahu majetku a pohledávek, které jsou součástí dědictví, nařídí konečné jednání – obvykle se koná přibližně tři až čtyři měsíce po předběžném šetření. Na toto jednání už notář předvolá všechny, kteří připadají v úvahu jako dědici. Předvolání musíte dostat alespoň deset dní předem. Součástí sezení je i přednes závěti, pokud zesnulý nějakou zanechal.

Na konečném jednání se schází všichni dědicové. Notář je informuje o tom, jaký majetek, ale i dluhy na ně přechází. Také je seznámí s faktem, že mohou dědictví odmítnout – takové prohlášení je však potřeba zvážit, jelikož už nejde vzít zpět. To stejné platí, když dědictví přijmou. Následně notář vyzve všechny zúčastněné, aby podepsali dohodu o vypořádání dědictví a dluhů.

Ve chvíli, kdy se dědicové dohodnou, vydává notář oficiální usnesení o schválení dohody o dědictví. V situaci, kdy se však dědicové neshodnou, bude vydáno usnesení o rozdělení dle posloupnosti dědických tříd.

Převod vlastnictví nemovitostí a majetku po dědickém řízení

Dědické řízení je ukončeno usnesením, kterým příslušný soud prostřednictvím notáře (v roli soudního komisaře) potvrdí nabytí dědictví konkrétnímu dědici či dědicům.

Proti usnesení se účastníci dědického řízení mohou odvolat do 15-ti dnů od jeho doručení. Uplynutím lhůty pro odvolání nabývá usnesení právní moci a dědicové jsou považováni s účinností zpětně ke dni smrti zůstavitele za vlastníky majetku i dluhů zůstavitele (tedy i všech movitých či nemovitých věcí zahrnutých do pozůstalosti).

V případě movitých věcí, které se zapisují do nějakých registrů či seznamů, např. u osobního automobilu, zajišťuje sám dědic zápis změny vlastníka v registru motorových vozidel na základě jemu doručeného usnesení potvrzujícího nabytí dědictví.

V případě nemovitých věcí zajistí zápis dědice jako vlastníka nemovité věci v katastru nemovitostí přímo notář, který za tím účelem doručí usnesení příslušnému katastrálnímu úřadu.

Dědictví nemovitosti

Pokud jste dědicem nemovitosti, je první důležitou otázkou to, jestli si budete chtít nemovitost ponechat nebo ji prodat.

Jak naložit se zděděnou nemovitostí, pokud si ji chcete nechat

To, že zdědíte nemovitost, nemusí vždy nutně znamenat, že ji musíte k bydlení využívat vy. Pokud nechcete nemovitost prodávat, protože k ní máte emoční vazbu, zároveň ale máte vlastní bydlení a nemáte pro nově nabytou nemovitost využití, jsou další možnosti, jak se k situaci postavit.

Začněte pronajímat

Pronájem nemovitosti pro vás může být extra příjmem, díky kterému pokryjete například náklady na chod vaší už zaběhlé domácnosti. Pokud se pro pronájem rozhodnete, můžete objekt pronajmout buď sami nebo za pomoci realitní kanceláře. Hodně lidí volní variantu zajištění pronájmu po vlastní ose, které s sebou nese výhody toho, že si můžete sami vybrat a prověřit toho, komu nemovitost svěříte. Mnohdy s sebou ale hledání nájemce nese velký stres a časovou náročnost. Pokud naopak využijete služeb RK, budete mít se samotným procesem mnohem méně práce a můžete si být jisti, že podnájemní smlouvy a vše okolo jsou chystány profesionály, nebude v nich tedy nic, co by vám v budoucnu mohlo způsobit komplikace.

Nabídněte nemovitost k využívání jiným členům rodiny

Pokud pro zděděnou nemovitost nemáte vlastní využití, možná by měl někdo jiný z rodiny nebo blízkých. Nabídněte jim tuto možnost, ale stanovte si takové podmínky, které budou výhodné pro obě strany.

Nezapomeňte zaplatit daň z nemovitosti

Pokud jste v předchozím roce nabyli v dědickém řízení nemovitost, nezapomeňte na zaplacení daně z nemovitosti. Abyste se dozvěděli, jak vysokou daň budete platit, je potřeba poslat daňové přiznání na finanční úřad. V dnešní době je možné udělat vše online, vyplnit daňové přiznání můžete pod tímto odkazem. Případně můžete na finanční úřad zajít osobně. Po odevzdání daňového přiznání vyměří finanční úřad výši daně z nemovitosti a o této částce vás informuje poštou společně se zaslanou složenkou. Daň je třeba zaplatit nejpozději do 31. května následujícího roku po nabytí nemovitosti.

Jak naložit se zděděnou nemovitostí, pokud ji chcete prodat

Pokud jsme rozhodnutí, že zděděnou nemovitost nechcete, je řešením její prodej. Více o tom jak prodat nemovitost se dočtete v našem článku Jak prodat nemovitost v roce 2023.

Back To Top