skip to Main Content

Přepis nemovitosti

Přepisem nemovitosti, také nazývaným převodem nemovitosti, se rozumí proces, při kterém se vlastník nemovitosti rozhodne převést její vlastnictví na jinou osobu. Tento úkon může být proveden několika způsoby.

Převod nemovitosti může proběhnout prostřednictvím smlouvy, a to buď prodejem, darováním nebo směnou. Při prodeji se vlastnická práva k nemovitosti převádějí na nového vlastníka výměnou za finanční protihodnotu. Darování znamená předání nemovitosti bez nároku na protiplnění na základě darovací smlouvy, zatímco směna představuje výměnu nemovitosti za jiný majetek nebo služby.

Proces přepisu nemovitosti zahrnuje řadu kroků, včetně vypracování smlouvy, ověření podpisů a registraci převodu v katastru nemovitostí. Je důležité, aby všechny tyto kroky byly provedeny správně a v souladu se zákonem.

Back To Top