skip to Main Content

Co je to zástavní právo

Tento typ práva je jedním ze způsobů, jak zajistit plnění určitých závazků vůči jiné osobě. Jeho hlavní funkcí je donutit osobu, která má dluh, aby tento dluh splnila, a v případě nedodržení závazku umožnit věřiteli, který má právo na toto zajištění, aby se uspokojil z peněz získaných ze zpeněžení určitého majetku, který slouží jako zástava. Legální definici tohoto práva lze nalézt v § 152 Občanského zákoníku oddíl 3, který stanovuje, že zástavní právo slouží k zajištění pohledávky v případě, že dluh nebude včas splacen, a umožňuje věřiteli uspokojit svou pohledávku z prostředků získaných ze zpeněžení zástavy. Zástavní právo k nemovitostem je zaznamenáno v katastru nemovitostí.

Back To Top