skip to Main Content

Výpověď z nájmu na dobu určitou

Nájemní smlouva na dobu určitou automaticky končí po uplynutí této doby. Může ale být ukončena i před plánovaným termínem, pokud taková možnost existuje ve smlouvě. Je důležité, aby taková dohoda byla sjednána vzájemně oběma stranami, nikoli pouze pronajímatelem. V případě, že tato možnost není explicitně ujednána, nelze nájem na dobu určitou jednostranně ukončit bez konkrétního zákonného důvodu, a to bez ohledu na vůli jedné ze stran.

Nejlepším řešením je vždy dosáhnout vzáhjemné dohody ohledně ukončení nájmu. 

Výpověď z nájmu na dobu určitou a práva nájemce

Nájemce může nájem vypovědět, pokud se změnily okolnosti, za kterých nájem uzavřel. Jde o situace jako například ztráta zaměstnání, rozvod nebo rozchod s partnerem, který se na platbě nájmu podílel a další podobné situace. Více v § 2287 Občanského zákoníku. 

Výpověď z nájmu na dobu určitou a práva pronajímatele

Pokud jde o práva pronajímatele při výpovědi z nájmu na dobu určitou, může pronajímatel smlouvu vypovědět pouze na základě zákonně stanovených důvodů. Těmi je například:

  • hrubé porušení povinností nájemce (např. neplacení nájemného)
  • odsouzení nájemce za úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo jakémkoli členu jeho domácnosti
  • případě nutnosti vyklizení bytu z veřejného zájmu (např. demolice budovy kvůli městskému okruhu). 

Zákon tímto způsobem chrání nájemce jako slabší smluvní stranu.

Pro pronajímatele proto může být výhodné uzavřít smlouvu na dobu určitou na kratší období (zpravidla na jeden rok), což slouží jako efektivní ochrana proti nezodpovědným nájemcům a umožňuje také snazší zvyšování nájemného při opětovném prodlužování smlouvy.

Back To Top